Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Breda Poličar, Simon Resman, Cvetka Puhar), pet predstavnikov šole (Boris Mohorič, Tjaša Jazbec, Tanja Kozel, Manca Trojar, Vanja Vene) in trije predstavniki staršev (Ervin Bec, Matej Gašperšič in Metka Škufca).

Predsednik Sveta šole: Boris MOHORIČ
Namestnik predsednika Sveta šole: Matej GAŠPERŠIČ

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole. Sprejema program razvoja šole, odloča o izvajanju oblik diferenciacije, sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi. Odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov.

Obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki. Odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom ustanovitve.

Besedilo, ki vsebuje osebne podatke ali občutljive podatke poslovne narave, je izbrisano iz dokumentov, ki so namenjeni objavi na spletni strani. Ostalo gradivo je priloženo arhivskemu izvodu zapisnika in se hrani v arhivu šole.

Zapisnik 16. seje Sveta šole, Velikost: 481.11 kB
Zapisnik 15. seje Sveta šole, Velikost: 1.52 MB
Zapisnik 14. seje Sveta šole, Velikost: 2.15 MB
Zapisnik 13. seje Sveta šole, Velikost: 2.66 MB
Zapisnik 12. seje Sveta šole, Velikost: 439.22 kB
Zapisnik 11. seje Sveta šole, Velikost: 2.13 MB
Zapisnik 10. seje Sveta šole, Velikost: 1.52 MB